ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กองคลัง 5
2 ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 22
3 ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 12
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 38
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 49
6 รณรงค์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด19 ประชาสัมพันธ์ 44
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ประชาสัมพันธ์ 61
8 ประมวลภาพการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงการติดเชื้อ โควิด19 นักประชาสัมพันธ์ 29
9 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงถนนแอสฟัสติคคอนกรีต หมู่ที่ 6 ประชาสัมพันธ์ 40
10 ประชาสัมพันธ์การบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 62
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 47
12 แหล่งท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมของตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 78
13 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 นักประชาสัมพันธ์ 16
14 มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ 20
15 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 15
16 โครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือกำจัดขยะภายในตำบลให้กับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 77
17 การแต่งตังผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีหัวหน้า หรือผู้อำนวยการกอง นักประชาสัมพันธ์ 33
18 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) กองคลัง 155
19 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ใขเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กองคลัง 85
20 ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 กองคลัง 131
21 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 21
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 23
23 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 133
24 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 กองคลัง 27
25 ความรู้เกี่ยวกับภาษี กองคลัง 78
26 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 นักประชาสัมพันธ์ 33
27 ประกาศขายพัสดุชำรุดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 226
28 การขยายระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ กองคลัง 126
29 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ประชาสัมพันธ์ 74
30 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 40

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261