ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 29
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 20
3 โครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือกำจัดขยะภายในตำบลให้กับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 44
4 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) กองคลัง 78
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ใขเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กองคลัง 55
6 ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 กองคลัง 106
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 99
8 ความรู้เกี่ยวกับภาษี กองคลัง 52
9 ประกาศขายพัสดุชำรุดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 194
10 การขยายระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ กองคลัง 100
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ประชาสัมพันธ์ 57
12 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 15
13 โครงการสืบสานศิลปะชุมชนตำบลหนองกระเจ็ด สำนักปลัด 15
14 โครงการชุมชนนน่าอยู่เสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะ ประจำปี 2562 สำนักปลัด 15
15 กิจกรรมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตำบลหนองกระเจ็ด สำนักปลัด 16
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาสัมพันธ์ 84
17 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 15
18 โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก สำนักปลัด 18
19 โครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง สำนักปลัด 13
20 กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักปลัด 19
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ 117
22 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 15
23 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 สำนักปลัด 18
24 โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2562 สำนักปลัด 18
25 โครงการช่วยเหลือนักเรียนโดยมอบเครื่องแบบนักเรียนและวัสดุการศึกษาที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่ยากจน ประจำปี 2562 สำนักปลัด 18
26 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 10
27 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 สำนักปลัด 14
28 โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักปลัด 14
29 กิจกรรมเดินรณรงค์ "คัดแยกขยะก่อนทิ้ง" สำนักปลัด 14
30 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 13

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261