ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 18
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 17
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 16
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ 12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องการขายพัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 38
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กองคลัง 27
11 ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 48
12 ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 34
13 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเจ้างของ อบต.หนองกระเจ็ด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 28
14 กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักปลัด 57
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 64
16 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 งานพัสดุ 11
17 รายงานการบริหารจัดการลดพลังงาน ประชาสัมพันธ์ 16
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 67
19 รณรงค์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด19 ประชาสัมพันธ์ 77
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ประชาสัมพันธ์ 86
21 ประมวลภาพการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงการติดเชื้อ โควิด19 นักประชาสัมพันธ์ 67
22 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงถนนแอสฟัสติคคอนกรีต หมู่ที่ 6 ประชาสัมพันธ์ 74
23 ประชาสัมพันธ์การบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 71
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 63
25 แหล่งท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมของตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 198
26 ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 นักประชาสัมพันธ์ 37
27 มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ 34
28 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 28
29 โครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือกำจัดขยะภายในตำบลให้กับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 90
30 การแต่งตังผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีหัวหน้า หรือผู้อำนวยการกอง นักประชาสัมพันธ์ 60

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261