ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 30
2 รณรงค์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด19 ประชาสัมพันธ์ 30
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ประชาสัมพันธ์ 41
4 ประมวลภาพการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงการติดเชื้อ โควิด19 นักประชาสัมพันธ์ 18
5 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงถนนแอสฟัสติคคอนกรีต หมู่ที่ 6 ประชาสัมพันธ์ 26
6 ประชาสัมพันธ์การบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 51
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 38
8 แหล่งท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมของตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 26
9 มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ 14
10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 8
11 โครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือกำจัดขยะภายในตำบลให้กับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 68
12 การแต่งตังผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีหัวหน้า หรือผู้อำนวยการกอง นักประชาสัมพันธ์ 17
13 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) กองคลัง 124
14 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ใขเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กองคลัง 77
15 ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 กองคลัง 119
16 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 16
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 17
18 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 119
19 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 กองคลัง 18
20 ความรู้เกี่ยวกับภาษี กองคลัง 66
21 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 นักประชาสัมพันธ์ 24
22 ประกาศขายพัสดุชำรุดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 213
23 การขยายระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ กองคลัง 116
24 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ประชาสัมพันธ์ 67
25 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 30
26 โครงการสืบสานศิลปะชุมชนตำบลหนองกระเจ็ด สำนักปลัด 25
27 โครงการชุมชนนน่าอยู่เสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะ ประจำปี 2562 สำนักปลัด 27
28 กิจกรรมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตำบลหนองกระเจ็ด สำนักปลัด 26
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาสัมพันธ์ 107
30 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 27

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261