ประมวลภาพกิจกรรม อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2567) สำนักปลัด 4
2 โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2567 สำนักปลัด 12
3 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นักประชาสัมพันธ์ 7
4 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นักประชาสัมพันธ์ 3
5 ประมวลภาพการประชุมสัญจรอำเภอ ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 7
6 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเราอบต. หนองเจ็ดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 นักประชาสัมพันธ์ 6
7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 อบต.หนองกระเจ็ด 13
8 ประมวลภาพกิจกรรมประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 นักประชาสัมพันธ์ 14
9 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) สำนักปลัด 36
10 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 7
11 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 สำนักปลัด 11
12 กองทุนวันละบาท ปี 2566 สำนักปลัด 4
13 โครงการกำจัดยุงลายต้านภัยโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 8
14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 นักประชาสัมพันธ์ 32
15 ประมวลภาพครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นักประชาสัมพันธ์ 6
16 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” สำนักปลัด 4
17 โครงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยการแพทย์แผนไทย สำนักปลัด 3
18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 นักประชาสัมพันธ์ 24
19 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลหนองกระเจ็ด ปี 2566 สำนักปลัด 8
20 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลหนองกระเจ็ด ปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 52
21 โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน หรือด้อยโอกาส ประจำปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 57
22 โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 54
23 ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 นักประชาสัมพันธ์ 16
24 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นักประชาสัมพันธ์ 50
25 การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 50
26 ประมวลภาพพิธีการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นักประชาสัมพันธ์ 1
27 ประมวลภาพพิธีการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นักประชาสัมพันธ์ 2
28 ประมวลภาพพิธีการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นักประชาสัมพันธ์ 1
29 ประมวลภาพพิธีการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นักประชาสัมพันธ์ 2
30 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนแก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักประชาสัมพันธ์ 46

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล