ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ 31
2 เอกสารร่างประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ 36
3 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลงัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ 44
4 ประกาศประกวดจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานพัสดุ 132
5 เอกสารร่างจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 80
6 เอกสารร่างจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 65
7 เอกสารร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 78
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 385
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 งานพัสดุ 187
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (จากโรงเรียนบ้านซ่อง-เขตรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานพัสดุ 301
11 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (จากโรงเรียนบ้านซ่อง - เขตรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 269
12 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายศาลาประจำหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 253
13 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายหน้าศาลาประจำหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 273
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 196
15 ร่างเอกสาร e-biddig โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย2 ต่อจากถนนเดิม) งานพัสดุ 296
16 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานพัสดุ 137
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานพัสดุ 132
18 ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 2 - ซอยประปา) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองกระเจ็ด 284
19 ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางเทียน - ไร่นายโสธร) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองกระเจ็ด 329
20 ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย 5 ต่อจากถนนเดิม) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองกระเจ็ด 270
21 ประกาศองค์การบริหารส่ว่นตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา อบต.หนองกระเจ็ด 558
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.หนองกระเจ็ด 454
23 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูล โครงการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หนองกระเจ็ด 316
24 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หนองกระเจ็ด 241
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หนองกระเจ็ด 264
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 นักประชาสัมพันธ์ 340
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 นักประชาสัมพันธ์ 417
28 ประกาศสอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 (จากแยกไร่มะซาง-ตำบลมาบปลาเค้า) นักประชาสัมพันธ์ 474
29 ประกาศโ่ครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด สำนักปลัด 722
30 การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย นักประชาสัมพันธ์ 585

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล