สภาพทั่วไป อบต.หนองกระเจ็ด

ที่ตั้ง
     ตำบลหนองกระเจ็ดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านลาดไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
  

อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด และ ต.ดอนยาง อ.เมือง
     ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนยาง อ.เมือง
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด

เนื้อที่
       พื้นที่ทั้งหมด  6,506  ไร่  หรือประมาณ  10.41 ตารางกิโลเมตร
       พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา)    ประมาณ  3,580  ไร่
       พื้นที่ทำไร่, ทำสวน              ประมาณ  1,126  ไร่
       พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ   ประมาณ  1,800  ไร่

ภูมิประเทศ
     มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มและมีคลองชลประทานไหลผ่านตลอดทั้งตำบล พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะแก่การทำนาและทำการเกษตรซึ่งอาจมีปัญหาขาดน้ำบ้างในช่วงฤดูแล้ง เท่านั้น มีถนนสายหนองกระเจ็ด-ไร่มะขาม ออกสู่ถนนเพชรเกษมระยะทาง 7 กิโลเมตร ทำให้การ คมนาคมสะดวก ราษฎรทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาดดื่มตลอดปี โดยส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง

จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน
      จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1-8
       หมู่ที่  1  บ้านไร่ภูมิ จำนวนครัวเรือน    49  ครัวเรือน
       หมู่ที่  2  บ้านหนองกระเจ็ด จำนวนครัวเรือน    43  ครัวเรือน
       หมู่ที่  3  บ้านแค จำนวนครัวเรือน    80  ครัวเรือน
       หมู่ที่  4  บ้านซ่อง จำนวนครัวเรือน  111  ครัวเรือน
       หมู่ที่  5  บ้านห้วยชะอ้อม จำนวนครัวเรือน  136  ครัวเรือน
       หมู่ที่  6  บ้านไร่มะซาง จำนวนครัวเรือน    84  ครัวเรือน
       หมู่ที่  7  บ้านประชาบำรุง จำนวนครัวเรือน  107  ครัวเรือน
       หมู่ที่  8  บ้านร่วมใจพัฒนา จำนวนครัวเรือน    80  ครัวเรือน
ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 2,522 คน แยกเป็นชาย 1,204 คน หญิง 1,318 คน จำนวนครัวเรือน 690 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556) มีความหนาแน่น 243 คน/ตารางกิโลเมตร ผู้มี สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 1,959 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบต. ปี 2555 จำนวน 1,960 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ปี 2555 จำนวน 1,703 คน คิดเป็นร้อยละ 86.93 และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. ปี 2555 จำนวน 1,703 คน คิดเป็นร้อยละ 86.88


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล